Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.250), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162)

Rada Miasta Poręba
u c h w a l a

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

3. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 należy uiszczać poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miasta Poręba lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/215/13 Rady Miasta Poręba z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba


Urszula Milka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy.

Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), który zgodnie ze wskazaną na wstępie nowelizacją stanowi, że rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe