Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba

Tekst pierwotny

Na podstawie art.5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446)

uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwala się Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Poręba, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba


Urszula Milka


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/170/16
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Poręba


Uzasadnienie

Konsultacje społeczne są formą współuczestnictwa w decydowaniu w ważnych dla miasta sprawach przez jego mieszkańców.

W wielu przypadkach przed podjęciem ostatecznych decyzji przez Radę Miasta wymagane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe