Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.173.2016 Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 83, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości udziela się osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości - w wysokości 10 %.

§ 2. Bonifikat, których mowa w § 1 nie udziela się:

1) od opłat, których wysokość byłaby mniejsza lub równa, podwójnej opłacie sądowej od wniosku za wpis hipoteki, o której mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia;

2) jeżeli użytkownik wieczysty żąda rozłożenia opłaty na raty;

3) jeżeli użytkownik wieczysty w dniu wydania decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zalega z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Przystajń.

§ 3. Bonifikat, o których mowa w § 1 udziela się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości.

§ 4. W przypadku, gdy opłata z tytułu przekształcenia, po uwzględnieniu bonifikat, o których mowa w § 1, byłaby mniejsza lub równa, podwójnej opłacie sądowej od wniosku za wpis hipoteki, o której mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia, stawkę procentową bonifikaty ustala się w takiej wysokości by opłata z uwzględnieniem bonifikaty była równa podwójnej opłacie sądowej od wniosku za wpis hipoteki, na nieruchomości objętej przekształceniem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe