Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)

Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik do Uchwały Nr XVIII.174.2016
Rady Gminy Przystajń
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe