Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.176.2016 Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Rada Gminy Przystajn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór załącznika RW-1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje o których mowa w §1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Przystajń w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Gminy Przystajń.

§ 4. 1. Określa się format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w układzie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja może być przesłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (dalej zwana jako platforma elektroniczna), dostępnej pod adresem http://www.sekap.pl/.

4. Warunkiem korzystania z platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów elektronicznych z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej z terenu województwa śląskiego.

5. Deklaracja przysłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r, poz. 262 z późn. zm.) lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

6. Otrzymanie przez serwer Urzędu Gminy Przystajń deklaracji przysłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzone przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.176.2016
Rady Gminy Przystajń
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.176.2016
Rady Gminy Przystajń
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.176.2016
Rady Gminy Przystajń
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe