Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/280/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 296) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Opłatę uiszcza się wpłatą w kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Tarnowskie Góry.

4. Numer rachunku bankowego Gminy Tarnowskie Góry zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLV/482/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 4734).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe