Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI.267.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., Poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 169 093,00 zł w związku z realizacją dochodów nieplanowanych - zwrotem wpłat na rzecz KZK GOP wynikającym z rozliczenia za rok 2015 oraz w związku z udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacją na dofinansowanie zadania pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016" na podstawie umowa dotacji nr 189/2016/85/MN/zs/D z dnia 10 maja 2016 r.

Tabela nr 1 - Dochody budżetowe na rok 2016.

Dział

Nazwa

Zwiększenie

600

Transport i łączność

159 083,00

Pozostałe dochody: rozliczenie nadpłaty za rok 2015:

159 083,00

w tym: dochody bieżące:

159 083,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 010,00

Dotacje celowe, w tym: dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych:

10 010,00

w tym: dochody bieżące:

10 010,00

Łącznie:

169 093,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 169 093,00 zł, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2016.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

600

Transport i łączność

159 083,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

159 083,00

Wydatki bieżące:

159 083,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:

159 083,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

159 083,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 010,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

10 010,00

Wydatki bieżące:

10 010,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:

10 010,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

10 010,00

Łącznie:

169 093,00

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016, polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę - 100 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetowe na rok 2016

Paragraf

Nazwa

Zwiększenie

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

100 000,00

§ 4. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016, polegających na zwiększeniu planu rozchodów o kwotę - 100 000,00 zł z tytułu pożyczek udzielonych ze środków publicznych, wg następującego zestawienia:

Rozchody budżetowe na rok 2016

Paragraf

Nazwa

Zwiększenie

991

Udzielone pożyczki i kredyty

100 000,00

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016, polegających na zmianie przeznaczenia w planie wydatków kwoty - 8 500,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2016

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

2 300,00

2 300,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 300,00

2 300,00

Wydatki bieżące:

2 300,00

2 300,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

2 300,00

2 300,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

2 300,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

2 300,00

710

Działalność usługowa

1 200,00

1 200,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

1 200,00

1 200,00

Wydatki bieżące:

1 200,00

1 200,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 200,00

1 200,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

1 200,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1 200,00

852

Pomoc społeczna

5 000,00

5 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 000,00

5 000,00

Wydatki bieżące:

5 000,00

5 000,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

5 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

5 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

5 000,00

Łącznie:

8 500,00

8 500,00

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016, polegających na zmianie przeznaczeniai przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 30 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz zmianie przeznaczeniai przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 25 000,00 zł między rozdziałami,
wg następującego zestawienia:


Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2016

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

Wydatki majątkowe:

30 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

30 000,00

852

Pomoc społeczna

25 000,00

25 000,00

85216

Zasiłki stałe

25 000,00

Wydatki bieżące:

25 000,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

25 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

25 000,00

Wydatki bieżące:

25 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

25 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

25 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

90002

Gospodarka odpadami

30 000,00

Wydatki majątkowe:

30 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

30 000,00

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

30 000,00

Łącznie:

55 000,00

55 000,00

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe