Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/232/16 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 672 z późn. zm.[1])) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:

§ 1. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

1. Z budżetu Gminy Bobrowniki mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowniki, w których zmieniony będzie system ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji.

2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

3. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości:

a) 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur nie więcej jednak niż 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto, tj. wraz z podatkiem od towarów i usług w przypadku realizacji wariantu z zabudową kotła węglowego;

b) 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto, tj. wraz z podatkiem od towarów i usług w przypadku realizacji wariantu z zabudową kotła gazowego.

§ 2. Rozpatrywanie wniosków

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust. 1 składają pisemne wnioski.

2. Tryb postępowania w sprawie o udzielenie dotacji, kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określa zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki o przyjęciu regulaminu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki.

§ 3. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania. Udzielenie dotacji celowej następuje:

1) na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania,

c) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonywania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

2) po wykonaniu prac modernizacyjnych określonych w umowie;

3) po przedłożeniu faktury/rachunku. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Gmina Bobrowniki zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania zadania.

§ 4. Umowę podpisują: Inwestor, Gmina i Wykonawca.

§ 5. Płatności dokonywane podczas realizacji prac modernizacyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, wykonywanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki (dalej "Program") wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:

1) Inwestor wpłaca na rachunek bankowy Wykonawcy zaliczkę, stanowiącą 20% nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w § 4 Regulaminu Programu i przedstawia dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki Gminie najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2) Wykonawca prac modernizacyjnych źródeł ciepła po wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Gminy celem weryfikacji.

3) Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy dotacji w wysokości 80% nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwot określonych w § 4 Regulaminu Programu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac, zgodnie z zawartą umową i zweryfikowana przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy.

4) Gmina dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy.

5) Urząd Gminy po rozliczeniu inwestycji, odsyła oryginał faktury Inwestorowi za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru natomiast w dokumentacji Urzędu Gminy pozostaje kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem.

6) Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/87/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


[1]) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 oraz z 2015 r. poz. 478 i 1688.

[2]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe