Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Chełm Śląski

Tekst pierwotny

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2016 r.,poz.446) w związku z art.10 ust.1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 r.,poz.460 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Rada Gminy Chełm Śląski
uchwala:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania drogi Nr 683025 S ul.Kurpińskiego położonej w Gminie Chełm Śląski, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 898/465 obręb Chełm Śląski.

Położenie drogi zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na którym wyłączona droga zaznaczona jest kolorem żółtym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/108/2016
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe