Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/217/16 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXI/161/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta na 2016 rok (Załącznik Nr 1)zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę (-) 181 000,00 zł

2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę (-) 919 562,55 zł

2. W § 2 dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2016 rok (Załącznik nr 2) zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. 1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę (-) 446 000,00 zł

2. 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę (-) 654 562,55 zł

3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w Załączniku Nr 6 "Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2016 rok" do Uchwały Nr XXI/165/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2015 roku
z późniejszymi zmianami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W § 15 dokonać zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane (Tabela Nr 1) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

a) dochody zwiększa się o 8 200,00zł

b) wydatki zwiększa się o 8 200,00 zł

5. W § 16 zmniejsza się wydatki majątkowe ( Tabela nr 2) o kwotę (-) 654 562,55 zł, zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny


Elżbieta Ostrowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/217/16
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 czerwca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym:

dochody bieżące

w tym:

dochody majątkowe

w tym:

dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

I. DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

-1 100 562,55

-181 000,00

-52 000,00

-919 562,55

35 545,92

600

Transport i łączność

-530 108,47

0,00

0,00

-530 108,47

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi ul. Paderewskiego w ramach NPPDL)

-530 108,47

0,00

0,00

-530 108,47

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z różnych opłat

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-425 000,00

0,00

0,00

-425 000,00

0,00

Dotacje celowe w eramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

-425 000,00

0,00

0,00

-425 000,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

127 342,53

127 342,53

0,00

0,00

0,00

Wpływy z podatku od spadku i darowizn

25 800,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego

39 962,53

39 962,53

0,00

0,00

0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziału gminy w PIT)

61 580,00

61 580,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

-262 819,00

-262 819,00

0,00

0,00

0,00

subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część oświatowa)

-262 819,00

-262 819,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

-14 117,81

-49 663,73

-52 000,00

35 545,92

35 545,92

Wpływy z pozostałych odsetek

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 796,12

1 796,12

0,00

0,00

0,00

Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

360,15

360,15

0,00

0,00

0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( Współpraca międzynarodowa Gimnazjum Nr 2 - Erasmus +)

-52 000,00

-52 000,00

-52 000,00

0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5, ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich (Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych)

35 545,92

0,00

0,00

35 545,92

35 545,92

852

Pomoc społeczna

140,20

140,20

0,00

0,00

0,00

Wpływy z różnych opłat (MOPS)

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z różnych dochodów ( MOPS- 21 265,20)

65,20

65,20

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z różnych dochodów

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM DOCHODY

-1 100 562,55

-181 000,00

-52 000,00

-919 562,55

35 545,92


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/217/16
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 czerwca 2016 r.

WYDATKI GMINY NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

I. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH, SUBWENCJI ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

-446 000,00

-81 000,00

13 300,00

-94 300,00

0,00

0,00

-52 000,00

-184 000,00

-129 000,00

-654 562,55

-919 562,55

-389 454,08

265 000,00

600

Transport i łączność

-265 000,00

-265 000,00

0,00

-265 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-665 108,47

-665 108,47

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne i gminne

-265 000,00

-265 000,00

0,00

-265 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-680 108,47

-680 108,47

0,00

0,00

60017

Drogi wewnętrzne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-472 021,92

-472 021,92

-425 000,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-472 021,92

-472 021,92

-425 000,00

0,00

757

Obsługa długu publicznego

-313 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-184 000,00

-129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

-184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

-52 000,00

0,00

-50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

-52 000,00

0,00

0,00

217 567,84

217 567,84

35 545,92

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

0,00

0,00

-50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

-52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 567,84

82 567,84

35 545,92

0,00

852

Pomoc społeczna

0,00

0,00

-4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85206

Wspieranie rodziny

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-15 000,00

-15 000,00

0,00

-15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

-10 000,00

-10 000,00

-14 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

0,00

67 300,00

-67 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85305

Żłobki

0,00

0,00

67 300,00

-67 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

184 000,00

184 000,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

184 000,00

184 000,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GIMNIE USTAWAMI

0,00

0,00

266,00

-266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

0,00

266,00

-266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostała działalność

0,00

0,00

266,00

-266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem wydatki:

-446 000,00

-81 000,00

13 566,00

-94 566,00

0,00

0,00

-52 000,00

-184 000,00

-129 000,00

-654 562,55

-919 562,55

-389 454,08

265 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/217/16
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 czerwca 2016 r.

DOCHODY I WYDTAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONE GMINIE NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki
bieżące

z tego:

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

851

Ochrona zdrowia

0,00

0,00

0,00

266,00

-266,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

266,00

-266,00

0,00

0,00

0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

0,00

0,00

0,00

266,00

-266,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/217/16
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDTAKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK

Rozdział

Nazwa jednostek budżetowych

Dochody

Wydatki

Środki j.b. pozost. na r-ku podleg. odprowadz. na rach. budżetu j.s.t.

1

2

3

4

5

80101

Szkoły podstawowe

1 100,00

1 100,00

Zespół Szkół

1 100,00

1 100,00

80110

Gimnazja

7 100,00

7 100,00

Gimnazjum Nr 1

7 100,00

7 100,00

OGÓŁEM

8200,00

8200,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/217/16
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016

Dz.

Rozdz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota

WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM

-654 562,55

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 680 108,47

60016

Drogi publiczne gminne

- 680 108,47

WPF

Przebudowa drogi ul. Paderewskiego wraz oświetleniem

- 680 108,47

60017

Drogi wewnętrzne

15 000,00

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3

15 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-472 021,92

75412

Ochotnicze straże pożarne

- 472 021,92

Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego

- 472 021,92

801

Oświata i wychowanie

217 567,84

80101

Szkoły podstawowe

125 000,00

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i budowa parkingu SP 3 wewnętrznego

55 000,00

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i budowa parkingu SP 1 wewnętrznego

70 000,00

80104

Przedszkola

10 000,00

Wykonanie klimatyzacji w strefie administracyjnej(kuchnia) w Przedszkolu Nr 2

10 000,00

80195

Pozostała działalność

82 567,84

WPF

Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych

82 567,84

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

265 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

265 000,00

WPF

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie do spółek prawa handlowego

265 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe