Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/359/16 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 814/, art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2014 r., poz. 191 z późn. zm./, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Ustalić regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/764/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/359/16
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.);

2) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Mysłowice;

3) nauczycielu - rozumie się przez to również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego, do którego mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostce organizacyjnej miasta Mysłowice;

4) szkole - rozumie się przez to również przedszkole i inne placówki oświatowe.

§ 2. Regulamin określa:

1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat;

b) motywacyjnego;

c) funkcyjnego;

d) za warunki pracy;

2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 3.

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 4. Naliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku oraz ustalenia jego procentowej wysokości dokonuje na podstawie przepisów:

1) Dyrektor szkoły - nauczycielom szkoły;

2) Prezydent - dyrektorom.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Nauczycielom, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy oraz posiadanego stopnia awansu zawodowego, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny może zostać przyznany nauczycielowi spełniającemu, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej dwóch poniższych warunków:

1) uzyskiwanie przez uczniów szczególnych osiągnięć edukacyjnych, potwierdzonych sukcesami w konkursach, turniejach i olimpiadach albo wynikami egzaminów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach;

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

3) odpowiedzialne i właściwe zarządzanie powierzonym mieniem;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5) prowadzenie aktywnych i efektywnych działań na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole istotnie wpływającymi na rozwój samorządności w szkole albo na rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej szkoły;

7) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia uzdolnionego oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;

8) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, w zakresie edukacji regionalnej, zdrowotnej i przedsiębiorczości, np. sprawowanie opieki nad uczniami klas uprawnionych do wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" lub sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli w ramach wyjazdów na tzw. "zielone przedszkola";

9) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących pozytywnymi efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

10) inicjowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów;

11) skuteczne realizowanie zadań wynikających z powierzonego stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły.

2. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest wysoka jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, w tym m. innymi za:

1) uzyskiwanie przez uczniów szkoły wysokich wyników z egzaminów, olimpiad i konkursów na poziomie wojewódzkim oraz ogólnopolskim;

2) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

3) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

4) skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych i właściwe ich wykorzystywanie.

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

5. Organ, który przyznał dodatek motywacyjny może go cofnąć w dowolnym czasie, w przypadku kiedy przeciwko nauczycielowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub otrzymał karę porządkową.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 1300 złotych.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust.1 ustala Dyrektor szkoły/placówki, a dla Dyrektora szkoły/placówki Prezydent.

8. Środki na dodatki motywacyjne ustala się w rocznym planie finansowym szkoły.

Rozdział 4.
DODATKI FUNKCYJNE

§ 7. 1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, o których mowa w § 5 rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, sprawującemu funkcję wychowawcy oddziału przedszkolnego przysługuje dodatek w wysokości 90 zł miesięcznie, jeśli funkcja wychowawcy została powierzona dwóm nauczycielom.

§ 8. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 7 przyznają:

1) Prezydent - dyrektorom;

2) dyrektor - nauczycielom.

§ 9. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Prezydent Miasta, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły lub placówki wynosi 50% dodatku przysługującego dyrektorowi.

§ 10. Dodatki funkcyjne przyznaje się:

1) dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom, którym powierzono przewidziane w statucie szkoły stanowiska kierownicze - corocznie, na okres danego roku szkolnego;

2) wychowawcom, opiekunom stażu oraz koordynatorom sieci - na okres powierzenia funkcji.

§ 11. 1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia zadań opiekuna stażu nie przysługuje w okresie przerw w odbywaniu stażu przez nauczyciela.

3. Nauczyciel sprawujący funkcję opiekuna stażu otrzymuje dodatek odrębnie za każdego nauczyciela.

Rozdział 5.
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 12. 1. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych, o których mowa w § 8 rozporządzenia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice określa tabela, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 14.

§ 13. Za pracę w warunkach uciążliwych o których mowa w § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, z zastrzeżeniem § 14.

§ 14. 1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel i nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego go wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

2. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego wyższego dodatku.

§ 15. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy przyznaje:

1) Dyrektor - nauczycielom danej szkoły;

2) Prezydent - dyrektorom.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 16. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowane w danym tygodniu godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 17. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc ustaloną dla nauczyciela stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych, wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o przysługujący z tytułu tych warunków dodatek.

§ 18. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, dni ustawowo wolnych od pracy, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub określonego na podstawie art. 42 ust. 4a lub ust. 7 Karty Nauczyciela.

3. Liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, i któremu, na podstawie innych przepisów, obniżony został obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, ustala się w sposób określony w ust. 2, z tym, że w miejsce obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć przyjmuje się jego wymiar obniżony.

4. W tygodniach, w których przypadają dni o których mowa w ust. 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin o którym mowa w ust. 2 pomniejsza się o 1/5 tego wymiaru (dla nauczycieli dla których ustalono czterodniowy tydzień pracy o 1/4 tego wymiaru) za każdy taki dzień z zastrzeżeniem ust 5.

5. Ustalona w oparciu o zapis ust.4 liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w tygodniowym planie nauczania.

6. Liczba godzin zastępstw doraźnych jest liczbą godzin doraźnych faktycznie odbytych w danym tygodniu.

7. Zaplanowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich przeprowadzić z powodu:

1) zdarzeń losowych leżących po stronie pracodawcy;

2) wykonywania, zleconej przez dyrektora, wicedyrektora lub upoważnioną przez dyrektora osobę, innej, niż zajęcia pracy, pozostającej w zakresie zadań statutowych szkoły, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte;

3) innych przyczyn przewidzianych w przepisach prawa.

Rozdział 7.
NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

§ 19. Na podstawie art. 49 Karty Nauczyciela w budżecie miasta Mysłowice tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

§ 20. Fundusz, o którym mowa w § 19 dzielony jest w następujący sposób:

1) 80% środków przekazywanych jest bezpośrednio do budżetów szkół i placówek, proporcjonalnie do wielkości planowanych rocznych wynagrodzeń zatrudnionych w nich nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody dyrektora;

2) 20% środków pozostaje w budżecie miasta z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego.

§ 21. 1. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje się nauczycielom, którzy spełniają co najmniej trzy z poniżej wskazanych kryteriów:

1) posiadają wyróżniającą ocenę pracy;

2) legitymują się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;

3) angażują się w realizację zadań statutowych szkoły lub innych zadań na rzecz oświaty i wychowania;

4) prawidłowo realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2. Nagroda Dyrektora szkoły jest przyznawana w formie nagrody finansowej w wysokości od 500 zł do 2000 zł oraz okolicznościowego dyplomu, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły mogą wystąpić:

1) Dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) związki zawodowe reprezentujące pracowników oświaty działające na terenie szkoły /placówki/.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły powinny być sformułowane na druku według podanego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu oraz zaopiniowane przez związki zawodowe i radę pedagogiczną.

5. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do końca września.

6. Wnioski o nagrodę Dyrektora szkoły wstępnie rozpatruje i nominuje kandydatów komisja w składzie:

1) Dyrektor szkoły;

2) przedstawiciel rady pedagogicznej;

3) przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników oświaty działające na terenie szkoły /placówki/.

7. Nagrodę przyznaje Dyrektor szkoły.

§ 22. 1. Nagroda Prezydenta Miasta jest przyznawana nauczycielom, którzy posiadają powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, a także w zakresie spraw związanych z organizacją, administrowaniem i finansowaniem szkoły lub placówki.

2. Nagroda Prezydenta Miasta jest przyznawana w formie nagrody finansowej w wysokości od 120% do 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta mogą wystąpić:

1) Prezydent Miasta Mysłowice lub jego Zastępca;

2) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Mysłowice;

3) Wydział Edukacji Urzędu Miasta;

4) Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej;

5) związki zawodowe reprezentujące pracowników oświaty działające na terenie miasta.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta powinny być sformułowane na druku według podanego wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, a w przypadku wniosku składanego przez Dyrektora szkoły dotyczącego nauczyciela, także zaopiniowanego przez radę pedagogiczną i związki zawodowe.

5. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice do końca września.

6. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta wstępnie rozpatruje i nominuje kandydatów komisja w składzie:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice;

2) dwie osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta Mysłowice;

3) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Mysłowice;

4) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice;

5) przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników oświaty działające na terenie miasta.

7. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie nagrody dyrektora i Prezydenta Miasta Mysłowice w terminie innym niż Dzień Edukacji Narodowej.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/359/16
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe