Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 398/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w odstępach kwartalnych:

- za I kwartał do 31 marca danego roku,

- za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

- za III kwartał do 30 września danego roku,

- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20.

3. W przypadku zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub powstania obowiązku jej złożenia w trakcie danego roku - opłatę lub opłatę w zmienionej wysokości za należny okres - uiszcza się w terminach określonych w ust.1.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 530/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe