Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm. );

- § 4 ust. 1, pkt 3) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 103)

w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u nietoperza w Skoczowie na ul. Słonecznej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny - zwany dalej obszarem zagrożonym - uznaje się teren części Gminy Skoczów ograniczony:

1) Od strony północnej ul. Bielską od mostu drogowego na rzece Wiśle do torów kolejowych łączących Skoczów z Katowicami;

2) Od strony wschodniej i południowej - wzdłuż torów kolejowych łączących Skoczów z Katowicami od przejazdu drogowego przez tory na ul. Bielskiej do mostu kolejowego na rzece Wiśle;

3) Od strony zachodniej - wzdłuż rzeki Wisła od mostu kolejowego do mostu drogowego na ul. Bielskiej

§ 2. 1. Na obszarach, o których mowa w § 1 zakazuje się:

a) Pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych bez nadzoru

b) Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych,

c) Przywozu i wywozu z obszaru zagrożonego psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

2. Na obszarach, o których mowa w § 1 nakazuje się:

a) Trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

b) Poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie

c) Umieszczenie przy drogach publicznych tablic ostrzegawczych o treści:

UWAGA ! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt".

Tablica ma żółte tło i czarne litery; napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości, co najmniej 30 metrów.

§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 2 lit. b) zobowiązuje się Burmistrza Miasta Skoczowa.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców, osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1, oraz właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów znajdujących się na obszarze określonym w § 1.

§ 5. 1. Osoba naruszająca przepisy niniejszego rozporządzenia podlega karze określonej w art. 78 ww. ustawy, tj. grzywnie , karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Orzekanie o karze, o której mowa w pkt. 1 następuje w trybie określonym w przepisach karnych.

§ 6. Uchyla się Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości objętej obszarem zagrożonym.

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie


lek. wet. Bogusław Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe