Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1,art. 212 ust 1 pkt 5 i 6, ust 2 pkt 1, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XV/091/2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 427.180,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 125.347,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 301.833 zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 301.833 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 86.276.258,15

wydatki: 86.562.210,15

przychody: 1.704.395,48

rozchody: 1.418.443,48

§ 3. 1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 3 i 4 Uchwały nr XV/091/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016:

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 285.952 zł, sfinansowany przychodem pochodzącym z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Ustala się przychody w kwocie 1.704.395,48 zł z następujących tytułów:

- pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 587.785 zł

- nadwyżki budżetu Powiatu Mikołowskiego z lat ubiegłych w kwocie 1.033.676 zł

- wolnych środków w kwocie 82.934,48 zł.

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XV/091/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 166.317 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 475.254 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł

b) na cele oświatowe w wysokości 221.800 zł

c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 85.454 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XV/091/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 11 "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 10 "Dotacje bieżące przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 3 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 5 "Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Adam Lewandowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe