Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 388/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok /zmiana VI/

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian prognozowanych dochodów budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok, stanowiących Tabelę Nr 1 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

1. Poprzez zwiększenie

o kwotę

2 582 981 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

2 582 981 zł

Dochody gminy

o kwotę

1 596 936 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

1 596 936 zł

Dochody powiatu

o kwotę

986 045 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

986 045 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu miasta Sosnowca, stanowiących Tabelę Nr 2 do Uchwały

Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

1. Poprzez zwiększenie

o kwotę

5 096 872 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

2 253 810 zł

wydatki majątkowe

o kwotę

2 843 062 zł

Wydatki gminy

o kwotę

3 502 287 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

759 225 zł

wydatki majątkowe

o kwotę

2 743 062 zł

Wydatki powiatu

o kwotę

1 594 585 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

1 494 585 zł

wydatki majątkowe

o kwotę

100 000 zł

2.Poprzez zmniejszenie

o kwotę

1 826 676 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

203 176

wydatki majątkowe

o kwotę

1 623 500

Wydatki gminy

o kwotę

1 826 676

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

203 176

wydatki majątkowe

o kwotę

1 623 500

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów, stanowiącego Tabelę Nr 3 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

- Poprzez zwiększenie kwoty przychodów

o kwotę

687 215 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu miasta Sosnowca, stanowiących Tabelę Nr 2 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

- Poprzez zmniejszenie wydatków bieżących (per saldo)

o kwotę

551 782 zł

- Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (per saldo)

o kwotę

551 782 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych (jednorocznych) na 2016 rok, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 8.

Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 9.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok, stanowiącym Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały

§ 10.

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 38 748 092 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu Miasta

w wysokości

26 078 841 zł

- zaciągniętego kredytu

w wysokości

12 669 251 zł

§ 11.

§ 10 punkt 2.Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości

4 826 000 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

200 000 zł

§ 12.

Dokonuje się zmiany zapisu § 11 Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok:

2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości

33 560 000 zł

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w prognozowanych dochodach budżetu Miasta Sosnowca na 2016 rok, ujętych w tabeli nr 1 Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sosnowca na 2016 rok, ujętych w tabeli nr 2 Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2016 rok stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sosnowca na 2016 rok, ujętych w tabeli nr 2 Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok ( jednorocznych ),stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sosnowca na 2016 rok
stanowiącym załącznik nr 6 do Uchwały Nr 266/XXIII/2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 388/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe