Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/258/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2015 r.) (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 88 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony Uchwałą Budżetową na rok 2016, tj. Uchwałą Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2015 r. poz. 7759), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów wynosi 44.111.224,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 42.613.392,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2016 Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 50.492.310,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 42.328.054,40 PLN.

§ 3.

1. Nie dokonuje się zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

2. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2016 nie ulegnie zmianie i wyniesie 10.728.091,00 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy pozostanie na obecnym poziomie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6.381.086,00 PLN pozostaną:

1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.500.000,00 PLN,

2) kredyty w kwocie: 388.168,00 PLN,

3) pożyczki w kwocie: 230.000,00 PLN,

4) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 PLN,

5) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.262.918,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2016 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2016 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Tabela K uchwały budżetowej na rok 2016 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacje ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XX/258/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe