Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/260/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 446), art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w związku z §2 Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2015 r. poz. 5658), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2015 r.) (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. z 2016 r. poz. 88), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 110 otrzymuje brzmienie:

Czyż Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Czyż Adam - Pokoje Gościnne (NIP 5482352259, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu ADAM Pokoje Gościnne (Wisła ul. Willowa 24a, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 31);";

2) dodaje się pkt 186a w brzmieniu:

Kopczyk Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kopczyk "Apartamenty Bukowa" (NIP 6462102181, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "Apartamenty Bukowa" (Wisła ul. Bukowa 6, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);";

3) uchyla się pkt 214;

4) pkt 316b otrzymuje brzmienie:

Rudzińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Domki pod Soszowem (Wisła os. Skolnity 37b i 37c, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);";

5) pkt 360 otrzymuje brzmienie:

Szturc Jan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Szturc Pokoje u Szturca (NIP 5482057862, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Pokoje U SZTURCA (Wisła ul. Przykopa 3B, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 88);".

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe