Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/262/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Wisła, uchwała Rady Miasta Wisła Nr XXXVI/386/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła wprowadza się następujące zmiany:

1. W §20, pkt 3) otrzymuje brzmienie:

zapewnienie dostarczenia materiałów i projektów uchwał Radnym i przewodniczącym Zarządów Osiedli drogą elektroniczną.".

2. W §31, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Przebieg obrad sesji jest rejestrowany za pośrednictwem urządzeń do rejestracji dźwięku. Protokół z sesji sporządza się w oparciu o zapis audio z rejestratora dźwięku .".

3. W §40 otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na elektronicznym urządzeniu do liczenia głosów. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki, a głosy liczone są przez wybranych przez Radę radnych.

2. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

3. Na wniosek formalny Radnego, Rada może zarządzić głosowanie imienne.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe