Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 197/XV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie uchwały Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672), polegającego na nieuprawnionym ograniczeniu kręgu osób uprawnionych z mocy ustawy do ubiegania się o dotację.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 czerwca 2016 roku. W dniu 9 czerwca 2016 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 187/XIV/2016 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały, o terminie którego powiadomiono organy Gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych.

W posiedzeniu Kolegium Izby, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 roku uczestniczył Wójt Gminy Zebrzydowice, który wyjaśnił, że Rada Gminy skorzystała z kompetencji art. 403 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska, przyznającej jej prawo ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w formie uchwały rady gminy i postanowiła dokonać zmiany wcześniej ustalonych zasad. Wójt Gminy podkreślił, że zamiarem ograniczenia kręgu podmiotów był fakt, że do tej pory z dotacji celowej gminy Zebrzydowice mogły również korzystać osoby, które składają rozliczenie od podatku od osób fizycznych w innych urzędach skarbowych niż Urząd Skarbowy w Cieszynie. Tym samym, dochody z tego tytułu tego podatku wpływały do innych gmin. Zamiarem Rady Gminy Zebrzydowice było niejako powiązanie osób korzystających z dotacji (stanowiących wydatki budżetu gminy) ze stroną dochodową budżetu.

Kolegium Izby prowadząc postępowanie nadzorcze, ustaliło, co następuje:

Uchwałą Nr XVI/162/16 z dnia 24 maja 2016 r. Rada Gminy Zebrzydowice wprowadziła zmianę w uchwale Nr XXXIII/341/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania, polegającą na ograniczeniu kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie dotacji, określonych w § 3 uchwały, do osób fizycznych będących właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, składających rozliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie.

Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zapis ten w sposób istotny narusza obowiązujące normy prawne. Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji celowej określony został w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z którego wynika, że dotacje celowe mogą być udzielone:

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a w szczególności osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorcom oraz

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Rada Gminy Zebrzydowice badaną uchwałą ograniczyła krąg osób uprawnionych z mocy ustawy do ubiegania się o dotację, gdyż wyeliminowała możliwość ubiegania się o nią osoby fizyczne, które składają rozliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędach skarbowych, innych niż Urząd Skarbowy w Cieszynie. Zawężenie przez Radę Gminy kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji wykracza poza uprawnienia ustawowe do stanowienia w zakresie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Wskazany przez Wójta Gminy przepis art. 403 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska stanowi, że zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

W ocenie Kolegium, przepis ten nie może natomiast stanowić podstawy prawnej do ograniczenia przez Radę Gminy kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej. Uchwała Rady Gminy, zdaniem Kolegium, może obejmować kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, czyli przedmiot dotacji i tryb jej udzielania.

Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku o sygn. akt I SA/Kr 1656/14stwierdzając, że: "Z art. 403 ust. 5 wynika kompetencja organu stanowiącego do określenia zasad udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4 obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Z przywołanego przepisu wynika zatem, że to uchwała rady gminy (powiatu) określa zasady udzielania dotacji. Ustawodawca wskazał jednocześnie, że mają one obejmować w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, czyli przedmiot dotacji i tryb ich udzielania".

Z tych podanych powyżej przyczyn, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło nieważność uchwały Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe