Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie zmiany w statucie Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 .)

Rada Gminy Wielowieś uchwala:

§ 1. W Statucie Gminy Wielowieś stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III-18/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś (tekst jednolity Dz.Urz. Woj. Śląsk.z 2015 r. poz. 1175) wprowadza się następującą zmianę:

1) W Regulaminie Rady Gminy Wielowieś stanowiącym załacznik nr 2 do Statutu, § 28 otrzymuje nowe brzmienie

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba,że inny tryb przewidują przepisy ustawy

2. Przed przystąpieniem do głosowania, projekt uchwały jest odczytywany, chyba, że Rada postanowi o nieodczytywaniu projektu uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Rekus


Uzasadnienie

Projekt uchwały ma na celu doprecyzowanie trybu głosowania projektów uchwał Rady Gminy oraz umożliwienie Radnym odstąpienia od czytania treści tych projektów, za zgodą Rady Gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe