Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Przystajń; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników w ciągu dróg powiatowych

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy:

Gminą Przystajń, z siedzibą w Przystajni przy ul. Częstochowskiej 5,

reprezentowaną przez:

Henryka Macha - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Kotarskiej

zwaną w treści porozumienia Gminą

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Henryk Kiepura- Starosta Kłobucki

2. Maciej Biernacki- Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści porozumienia Powiatem.

§ 1.

Powiat jako zarządca dróg powiatowych, działając na podstawie Uchwały Nr 110/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15.04.2016 r. przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034S w m. Kostrzyna - 50.000 zł oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 2031S w m. Podłęże Szlacheckie - 50.000 zł.

§ 2.

Powiat przekaże Gminie środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 w wysokości 100.000,00 zł w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Gminę Przystajń zapotrzebowania na środki finansowe.

§ 3.

1. Środki zostaną wykorzystane w terminie do 30 listopada 2016 roku.

2. Ostateczny koszt i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.

3. Rozliczenie zadań nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 05.12.2016 r.

§ 4.

Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w § 3 pkt 1 podlega zwrotowi w części proporcjonalnej w jakiej zadanie nie zostało wykonane, a wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z przyjętymi przez Powiat zasadami podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, do budżetu Powiatu w terminie do 5 grudnia 2016 roku.

§ 5.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania, wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2016 roku.

§ 7.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.

§ 9.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Gminy Przystajń i 3 egz. dla Powiatu Kłobuckiego.

§ 10.

Powiat złoży Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT KŁOBUCKIGMINA PRZYSTAJŃ

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta Kłobucki


Maciej Biernacki


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Wójt Gminy Przystajń


Henryk Mach


Skarbnik Gminy


Ewa Kotarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe