Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Lubomia

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust.2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

1. Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Lubomia z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym.

2. Uchwała nr XXIII/144/2016 z 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj


Załącznik do Uchwały Nr XXV/155/2016
Rady Gminy Lubomia
z dnia 11 lipca 2016 r.

R E G U L A M I N

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla którychGmina Lubomia jest organem prowadzącym.

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa:

1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy.

2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

3. kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

4. wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

5. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowy sposób jego przyznawania i wypłacania.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Karcie Nauczyciela - należy rozumieć przez to ustawę z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).

2. Rozporządzeniu - należy rozumieć przez to rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

3. Szkole - należy rozumieć przez to również przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym.

4. Nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego, zatrudnionego w szkole lub przedszkolu.

5. Klasie - należy rozumieć przez to oddział szkolny lub grupę.

6. Uczniu - należy rozumieć przez to także wychowanka przedszkola.

7. Tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 Karty Nauczyciela.

8. Stawce wynagrodzenia zasadniczego - należy przez to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego określoną zgodnie z Rozporządzeniem.

§ 3.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się rok szkolny.

Dodatek motywacyjny

§ 4.

W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w §6 Rozporządzenia oraz w §5 niniejszego Regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 5.

Warunki szczegółowe przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:

1. Uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości wysokich osiągnięć dydaktycznych, potwierdzonych wynikami kwalifikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.

2. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania

3. Prowadzenie lekcji koleżeńskich i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Aktywne zajmowanie się i rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach nadobowiązkowych bądź pozaszkolnych (kółka zainteresowań, szkolne koła sportowe itd., opieka i współpraca z samorządem uczniowskim).

5. Wspieranie i pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Wspieranie i pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym.

7. Umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów z innymi uczniami lub nauczycielami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom.

8. Kształtowanie i krzewienie postawy obywatelskiej, prospołecznej, patriotycznej i etycznej wśród uczniów.

9. Rozwijanie i kultywowanie wśród uczniów postaw odpowiedzialności za własne losy i planowanie przyszłości.

10. Aktywność w organizowaniu imprez i wyjazdów pozaszkolnych.

11. Konstruktywna współpraca z samorządem i środowiskiem lokalnym.

12. Racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi oraz podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych i wzbogacania majątku szkolnego.

§ 6.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje uznaniowo, kierując się kryteriami określonymi w §5 - dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt. Winien on być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w §5.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 40% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 5 miesięcy. Przysługuje on w pełnej wysokości w trakcie całego okresu na jaki został przyznany.

Dodatek funkcyjny

§ 7.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w Statucie szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko i rodzaj placówki

Miesięcznie w zł

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

- do 4 oddziałów

- 5-6 oddziałów

Wicedyrektor przedszkola


850

1000

300

2.

Dyrektor zespołu szkół liczącego:

- do 18 oddziałów

- powyżej 18 oddziałów

Wicedyrektor zespołu szkół


1600

2000

700

3.

Opiekun stażu

50

4.

Wychowawstwo w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum:

a) oddziału liczącego do 17 uczniów

b) oddziału liczącego od 18 do 24 uczniów

c) oddziału powyżej 24 uczniów60

80

110

5.

Doradca metodyczny, nauczyciel - konsultant

400

6.

Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie

200

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora i zastępcy dyrektora przyznaje Wójt Gminy, zaś dla pozostałych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze - dyrektor szkoły.

4. Dyrektor szkoły może powierzyć innemu nauczycielowi funkcję wychowawcy i wypłacić mu stosowny dodatek za czas pełnienia zastępstwa.

Dodatek za wysługę lat

§ 8.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości i na zasadach ogólnych określonych
w art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz w §7 Rozporządzenia.

2. W przypadku, kiedy nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole i łącznie to zatrudnienie przekracza wymiar jednego etatu, dodatek za wysługę lat wypłacany jest w szkole wskazanej przez nauczyciela.

Dodatek za warunki pracy

§ 9.

1. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę wykonywaną w warunkach trudnych lub uciążliwych.

2. Za pracę wykonywaną w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć przez nauczycieli określonych w §8 rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.).

3. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć określonych w §9 rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.).

4. Ustala się następujące dodatki za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych:

1) 10% stawki zasadniczej nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

2) 10% stawki zasadniczej nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych

5. Dodatek za warunki pracy ustala dla dyrektora - Wójt Gminy, zaś dla pozostałych nauczycieli - dyrektor szkoły.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 10.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się, dzieląc przyznaną mu odpowiednią, minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego określoną w Rozporządzeniu, przez miesięczną liczbę godzin , będącą iloczynem tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin (określonego w art. 42 Karty Nauczyciela) przez 4,16 -
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w czasie trwania tygodnia lub też nie odbywają się z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przyjmuje się następujący wzór obliczania faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu:

Z = X - Y

gdzie:

Z - oznacza liczbę faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu

X - oznacza liczbę wszystkich faktycznie przepracowanych w danym tygodniu godzin

Y = a - (b x c ), gdzie:

1) a - oznacza tygodniową obowiązkową liczbę godzin nauczyciela wynikającą z zajmowanego przez niego stanowiska i określoną na podstawie art.42 ust.3, ust.7 Karty Nauczyciela

2) b - oznacza liczbę dni, w których nauczyciel nie świadczył pracy z przyczyn określonych powyżej

3) c - oznacza średnią dzienną liczbę godzin obowiązkowych dla stanowiska na którym nauczyciel jest zatrudniony i wynikających z art.42 ust.3, ust.7 Karty Nauczyciela

3. Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do zastępowania innego nauczyciela w czasie jego nieobecności w ramach doraźnych zastępstw.

4. Nauczycielowi realizującemu godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w warunkach trudnych lub uciążliwych, jego wynagrodzenie za te godziny obliczane jest na zasadach określonych w §9 ust.3 regulaminu.

Nagrody dla nauczycieli

§ 11.

1. Fundusz, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela wynosi 1% planowanych, rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dzieli się na:

1) fundusz nagród Wójta - w wysokości 35% kwoty funduszu, z przeznaczeniem na nagrody Wójta

2) fundusz nagród dyrektora - w wysokości 65% kwoty funduszu z przeznaczeniem na nagrody dyrektora

2. Nagroda Wójta Gminy wynosi od 1800 zł do 3000 zł, zaś nagroda dyrektora od 800 zł do 1600 zł.

3. Nagrody, o których mowa w ust.1 przyznawane są każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mogą być też przyznane w innym terminie.

4. Nagrody Wójta i dyrektora mają charakter uznaniowy i są przyznawane z ich inicjatywy.

5. Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt, zaś nagrody dyrektora przyznaje dyrektor.

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta może wystąpić ponadto:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) rada szkoły lub rada rodziców

4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lubomia.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić także:

1) Rada Pedagogiczna

2) Rada Szkoły lub Rada Rodziców

8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.6 i ust.7 określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy.

9. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do 15 września danego roku. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy należy składać w Urzędzie Gminy Lubomia, zaś wnioski o nagrodę dyrektora - na ręce dyrektora

10. Wnioski o nagrodę Wójta są opiniowane przez powołaną przez Wójta komisję, składającą się z:

1) trzech osób wskazanych przez Wójta

2) dwóch przedstawicieli organizacji związkowych

11. Nagrody o których mowa w ust.1 przyznawane są nauczycielom za szczególną aktywność i znaczące osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty samorządowej. Może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej jeden rok i spełnił:

1) na nagrodę dyrektora minimum cztery z kryteriów wymienionych w ust.12

2) na nagrodę Wójta minimum pięć z kryteriów wymienionych w ust.12

12. Kryteria oceny:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu oraz w kształtowaniu samodzielności w edukacji przedszkolnej,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,

c) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach, konkursach, przeglądach i festiwalach,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach itp. ,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) osiąga dobre wyniki w pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawczej.

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub niewydolno wychowawczo,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją i innymi organizacjami lub stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania patologii społecznej i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły i rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.

3) w zakresie działalności pozaszkolnej:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) aktywnie wspiera młodych i niedoświadczonych nauczycieli,

c) bierze udział w życiu społeczności lokalnej,

d) podejmuje działalność i osiąga dobre wyniki w zakresie tworzenia właściwego klimatu i dobrego wizerunku szkoły,

e) pozyskuje dodatkowe środki finansowe z zewnątrz.

4) w zakresie kierowania placówką:

a) osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie tworzenia właściwego klimatu i wizerunku placówki oświatowej

b) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów

c) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

d) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

e) realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz zarządzeniami organu prowadzącego,

f) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

5) Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

6) Nagrody, o których mowa w §11 ust.1 pkt 2 przyznaje się w ramach środków wynikających z planu budżetowego placówki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Dodatek mieszkaniowy

§ 12.

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uprawnionym nauczycielem i wynosi miesięcznie:

1) do 2 osób w rodzinie - 15 zł,

2) powyżej 2 osób w rodzinie - 20 zł,

3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu.

4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

5. Dodatek ten przyznaje nauczycielowi - dyrektor, zaś dyrektorowi - Wójt.

6. Nauczyciel, który otrzymuje dodatek mieszkaniowy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przydzielił mu ten dodatek o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

7. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w §12 ust.6, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Regulamin został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi w szkołach.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i innych aktów wykonawczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe