Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/202/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 296)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec deklarację, o której mowa w § 1 w terminach:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3.

1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzenia pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy , wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216 z późn. zm).

2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

3. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4.

Uchyla się uchwałę nr XXXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dn. 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec oraz uchwałę nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Podsiadło


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/202/2016
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe