Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr XVIII/147/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2016.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

dochodyogółem o kwotę - 120 000,00 zł

w tym :

dochody bieżące o kwotę - 120 000,00 zł

(zaangażowanie części środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku sum depozytowych od 2009 r. do 2020 r. zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na utrzymanie rezultatów projektu - 1% od poniesionych kosztów zrealizowanego zadania "Budowa Kanalizacji Sanitarnej")

zwiększyć plan wydatków

DZIAL 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 120 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 120 000,00 zł

(remont nawierzchni ulicy Wodnej - usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku intensywnej eksploatacji drogi w której umieszczone zostały rurociągi kanalizacji sanitarnej - na odcinku budowanej kanalizacji ze środków NMF)

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2016 rok między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAL 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

wydatki ogółem o kwotę - 48 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 48 000,00 zł

z tego:

obsługa długu o kwotę - 48 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki ogółem o kwotę - 22 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 22 000,00 zł

z tego :

dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę - 22 000,00 zł

(organizacja Święta Gminy oraz zajęć rekreacyjnych dla dzieci w Sołectwie Mokrus)

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki ogółem o kwotę - 20 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 20 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 20 000,00 zł

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem o kwotę - 6 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 6 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 6 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 6 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem o kwotę - 1 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 1 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 1 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 1 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem o kwotę - 1 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 1 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 1 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 1 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XVIII/147/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2016 rok.

Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Podsiadło


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/207/2016
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe