Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Przyjąć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/239/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 24 maja 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/274/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 lipca 2016 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Orzesze.

§ 2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:

a) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2156 z późniejszymi zmianami),

b) Uczniu - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art.90b ust.3 i 4 ustawy zamieszkujące na terenie Miasta Orzesze,

c) Stypendium - należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art.90c ust.2 pkt 1 ustawy,

d) Zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art.90c ust.2 pkt 2 ustawy,

e) Kryterium dochodowym należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w art.90d ust.7 ustawy,

f) Kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015r. poz.114 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom szkól wymienionych w art.90b ust.3 i 4 ustawy.

§ 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń spełniający kryteria, o których mowa w art.90d ust.1 ustawy.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne określa art.90d ust.7 ustawy.

3. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

Dochód na osobę w rodzinie ucznia

Wysokość stypendium

Do 30 % kryterium dochodowego

80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 30 % do 70 % kryterium dochodowego

80 % do 120 % kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 70%do 100 % kryterium dochodowego

80 % kwoty zasiłku rodzinnego

4. Wysokość stypendium szkolnego dla ucznia otrzymującego inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych określa art.90d ust.13 ustawy.

5. Wysokość stypendium może ulec zwiększeniu do 30 % kwoty zasiłku rodzinnego w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności o których mowa w art.90d ust.1 ustawy.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak:

a) językowe,

b) sportowe,

c) muzyczne,

d) plastyczne,

e) poszerzające wiedzę ucznia,

f) wyjazdowe, edukacyjne,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników,

b) książek popularno-naukowych,

c) przyborów szkolnych i innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, obuwia i stroju gimnastycznego,

d) komputera, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych w zakresie pobieranego kształcenia,

e) abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego,

f) instrumentu muzycznego w zakresie pobieranego kształcenia,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art.90d ust.3 ustawy, w tym w szczególności kosztów:

a) dojazdu do szkoły,

b) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

c) opłat za szkołę,

4) w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art.90d ust.5 ustawy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w danym roku szkolnym składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu w terminie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 9. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 7 pkt 1, 2, 3 Regulaminu realizowane jest poprzez zwrot kosztów odpowiednio udokumentowanych oryginałami faktur VAT, rachunków lub innych dowodów wystawionych imiennie na rodzica lub ucznia przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub gotówką w kasie Ośrodka.

2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 7 pkt 4 Regulaminu będzie realizowane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub gotówką w kasie Ośrodka.

§ 10. Dowody poniesionych kosztów edukacyjnych należy przedłożyć w terminach wyznaczonych w decyzjach przyznających stypendia szkolne.

Rozdział 5.
Formy udzielania zasiłku szkolnego

§ 11. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyny zdarzenia losowego przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Za zdarzenia losowe w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się w szczególności:

a) pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie bądź uszkodzenie mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,

b) kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,

c) śmierć rodziców lub prawnych opiekunów, wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia,

d) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu w terminie i na zasadach określonych w ustawie.

2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną powinno być udokumentowane. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia o wystąpieniu zdarzenia losowego wraz z jego opisem.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 13. Zasiłek szkolny wypłaca się w formie gotówkowej w kasie Ośrodka lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. W wypadku udzielenia zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym nastąpi refundacja kosztów poniesionych na zakup pomocy.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 14. 1. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego decyzję o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

3. Kwotę stypendium szkolnego podlegającą zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala organ przyznający stypendium w decyzji administracyjnej.

4. Kwota stypendium szkolnego nienależnie pobrana podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. W szczególnych przypadkach zwłaszcza jeżeli zwrot udzielonego stypendium szkolnego w całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, organ przyznający stypendium może odstąpić od żądania zwrotu.

6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium wydaje się decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium w trybie art.162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015r. poz.2156), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016r. poz.930 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe