Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/45 /2011 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10b oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( j. t. DZ.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm. ), art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w uchwale Nr VII /33/45/ 2011 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, zwanej dalej zmienianą uchwałą, w następujący sposób:

1) w § 4 po ust 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

W przypadku realizacji przez dyrektora szkoły projektu Unii Europejskiej, dodatek motywacyjny finansowany ze środków w ramach tego projektu, nie może przekroczyć 40 % stawki";

2) Dotychczasowe ustępy § 4, oznaczone jako ust. 4,5,6 otrzymują oznaczenie odpowiednio 5,6,7

§ 2.

Pozostała treść zmienianej uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe