Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na wniosek Burmistrza Toszka

Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Toszek, zwaną dalej "Gminą".

§ 2. Gmina może wnosić wkłady oraz obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach handlowych, w szczególności:

1) wnosić do spółek handlowych, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady pieniężne,

2) wnosić do spółek handlowych, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady niepieniężne (tzw. aporty).

§ 3. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 2, upoważnia się Burmistrza Toszka,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniesienie wkładów:

1) pieniężnych - wymaga zabezpieczenia na ten cel kwot w budżecie Gminy w danym roku budżetowym;

2) niepieniężnych - w postaci nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 4.000.000,00 zł - wymaga zgody Rady Miejskiej w Toszku, wyrażonej w formie uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do składania w imieniu Gminy oświadczeń o ewentualnym skorzystaniu z pierwszeństwa w nabywaniu udziałów i akcji.

§ 4. 1. Gmina może zbywać udziały lub akcje posiadane w spółkach handlowych.

2. Udziały lub akcje, o których mowa w ust. 1, zbywa się z zastosowaniem trybów określonych
w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Burmistrz Toszka.

3. Zbycie udziałów lub akcji poprzedza analiza korzyści jakie przyniesie ta czynność, a także analiza mająca na celu oszacowanie wartości spółki, ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz perspektyw jej rozwoju.

§ 5. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, upoważnia się Burmistrza Toszka, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbycie udziałów lub akcji powodujące wystąpienie Gminy ze spółki handlowej, a także zbycie udziałów lub akcji, których wartość przekracza równowartość 500.000,00 zł wymaga zgody Rady Miejskiej w Toszku, wyrażonej w formie uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Krzysztof Klonek


Uzasadnienie

Art. 18 ust. 2 pk 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) wymaga podjęcia przez organ stanowiący uchwały w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. Rada Miejska w Toszku nie podjęła do chwili obecnej uchwały wymaganej powołanym przepisem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe