| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.6 r ust.3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie zamieszkałych oraz sezonowo zamieszkałych na terenie gminy Lipie.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz sezonowo zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz worki z polietylenu PEHD do gromadzenia odpadów segregowanych w następujących ilościach:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 - 2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,12 m3,

b) po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3 worki),

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 3 - 4 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,24 m3,

b) po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3 worki),

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 - 6 osób:

a) jeden pojemniki o pojemności minimalnej 0,24 m3 oraz jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3,

b) po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3 worki),

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w pkt 3) a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,12 m3, na każde kolejne 2 osoby lub jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,24 m3 na każde kolejne 4 osoby lub inny pojemnik o pojemności nieprzekraczającej sumaryczną wielkość w m3 wyliczoną zgodnie z powyższą zasadą,

b) jak w pkt 3) b) oraz dodatkowo jeden worek 120 dm3 z folii PEHD na każdą frakcję odpadów odbieranych w selektywny sposób na każde kolejne 4 osoby,

5) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

a) pojemniki o objętości minimalnej 0,24 m3 na rodzinę lub urządzenie o pojemności nie mniejszej niż, będącej wielokrotnością liczby rodzin i pojemności 0,24 m3,

b) dla każdej rodziny po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny każdej frakcji: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła.

2. dla nieruchomości sezonowo zamieszkałych:

a) jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,12 m3,

b) po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3 worki).

3. W przypadku okresowego zwiększenia się wytwarzania odpadów zmieszanych oraz segregowanych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) właściciele nieruchomości mogą otrzymać dodatkowe worki w siedzibie tut Urzędu Gminy pok Nr 7.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności minimalnej: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 2,2 m3, 5,0 m3, 7,0 m3 na zmieszane odpady komunalne.

2. Ilość pojemników dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego zmieszane odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu, uzależniona jest od:

1) w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,12 m3 na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni handlowej,

2) w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza jeden pojemnik o pojemności minimalnej 0,12 m3 na 1-4 pracowników.

§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych.

1) Tworzy się jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipie zlokalizowany przy ul. Ziołowej 10 w Lipiu.

2) PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pracownik obsługujący PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, które ze względu na ilość lub skład wskazują na pochodzenie z działalności gospodarczej.

3) Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy również samodzielny rozładunek odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługującego PSZOK.

4) Szczegółowy sposób funkcjonowania PSZOK, w tym godziny otwarcia określać będzie Regulamin PSZOK dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lipie oraz na stronie www. lipie. pl.

§ 5. . Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) papier i tektura (20 01 01),

2) tworzywa sztuczne (20 10 39),

3) metale (20 01 40),

4) szkło (20 01 02),

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),

6) wielkogabarytowe (20 03 07),

7) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

8) zużyte opony (20 03 99),

9) przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),

10) popiół,

11) inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§. 6 W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne lub prowadzący PSZOK, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt do Urzędu Gminy Lipie w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia.

§ 7. Podmiot odbierający odpady komunalne wyposaża nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 2 i w § 3..

§ 8. Zmieszane odpady komunalne oraz zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i szkło odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz sezonowo zamieszkałych a powstają odpady komunalne odbierane są jeden raz w miesiącu.

§ 9. 1 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany właścicielom nieruchomości przez podmiot odbierający odpady, ponadto publikowany jest na stronie http://www.lipie.ploraz dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lipie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »