| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz .U. z 2016r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 styczeń 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016, dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) o kwotę 222 467,00 zł jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 960,00 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 308 427,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości 38 990 405,07 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) o kwotę 1 974 936,00 zł jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 468 454,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 506 482,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości 43 539 026,07 zł stanowiące tabelę nr 2 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Pszów (§3. ust. 1 uchwały budżetowej) o kwotę 2 197 403,00 zł, co łącznie daje plan deficytu na rok 2016 w wysokości 4 548 621,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 868 621,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 680 000,00 zł,

na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

4) zwiększa się plan przychodów Miasta Pszów (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) o kwotę 2 197 403,00 zł, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2016 w wysokości 5 310 197 zł, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 630 197,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 680 000,00 zł,

na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 1 (§1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2016" dokonuje się nastepujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010), dokonuje się następującej zmiany w dziale 852:

- dodaje się rozdz. 85295 oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 28,00 zł,

b) w części dotyczącej zadań własnych inwestycyjnych dofinansowanych przez jst na podstawie umów, porozumień (§ 6300), dokonuje się następującej zmiany w dziale 600, rozdz. 60016:

- zmniejsza się o kwotę 308 427,00 zł,

6) w załączniku nr 3 (§8 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2016" dokonuje się zmian:

a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych

- w dziale 600, rozdz. 60014 zadanie pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"" otrzymuje nową nazwę "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Pszowie"" na kwotę 57 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie dotacyjne w dziale 600, rozdz. 60014 pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Krajowej"" na kwotę 120 427,00 zł,

- w dziale 921, rozdz. 92109 zadanie pn.: "Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł,

b) w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych

- w dziale 900, rozdz. 90001 zadanie pn.: "Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej" zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,

7) w załączniku nr 4 (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznegooraz budżetu państwa na rok 2016", dokonuje się zmian na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 5 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2016 roku", na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- w rozdz. 60014 zadanie nr 4 otrzymuje nową nazwę:"Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Pszowie"" na kwotę 57 000,00 zł,

- w rozdz. 60014 wprowadza się nowe zadanie nr 5 pn.:"Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Krajowej"" na kwotę 120 427,00zł,

- w rozdz. 60016 zmniejsza się zadanie nr 2 pn.:"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)" o kwotę 425 245,00 zł,

- w rozdz. 60016 zwiększa się zadanie nr 4 pn.:"Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym:

- modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ;ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap+ 100 000,00 ; ul. Chrószcza + 130 000,00 ; - przebudowa w ul. Niepodległości + 240 000,00" o kwotę 120 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie nr 9 pn.:"Budowa odwodnienia ul. Workowej - dokumentacja projektowa" na kwotę 5 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie nr 10 pn.:"Przebudowa ul. Cisowej" na kwotę 300 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie nr 11 pn.:" Przebudowa ul. Majakowskiego od skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej do skrzyżowania z działkami" na kwotę 300 000,00 zł,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zmniejsza się zadanie nr 2 pn.:"Termomodernizacja budynków OSP w Pszowie" o kwotę 49 500,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie nr 8 pn.:"Zakup i montaż urządzeń alarmowych w garażach OSP w Krzyżkowicach" o kwotę 3 600,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie nr 9 pn.:"Budowa placu wielofunkcyjnego przy SP1 w Pszowie" o kwotę 150 000,00 zł,

c) w dziale 750, rozdz. 75023

- wprowadza się nowe zadanie nr 3 pn.:"Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta" o kwotę 300 000,00 zł,

d) w dziale 754, rozdz. 75412

- zwiększa się zadanie nr 1 pn.:"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie" o kwotę 390 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie nr 3 pn.:"Remont wjazdu do OSP w Krzyżkowicach i dokończenie infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej przy budynku straży" o kwotę 80 000,00 zł,

e) w dziale 801

- w rozdz. 80101 zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę"Zakup piekarnika gastronomicznego, nagłośnienie szkoły" oraz zwiększa się o kwotę 5 200,00 zł,

- w rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie nr 4 pn.:"Adaptacja pomieszczeń na siedzibę harcerzy" o kwotę 100 000,00 zł,

- w rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę "Zakup sprzętu gastronomicznego (piekarnik, zmywarka, patenia, robot kuchenny), kserokopiarka" na kwotę 20 200,00 zł,

f) w dziale 900

- w rozdz. 90001 zwiększa się zadanie nr 1 pn.:"Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej" o kwotę 100 000,00 zł,

- w rozdz. 90001 zwiększa się zadanie nr 3 pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości" o kwotę 150 000,00 zł,

- w rozdz. 90015 wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.:"Zabudowa oświetlenia brakującego na ul. POW i ul. bocznej Paderewskiego" o kwotę 80 000,00 zł,

g) w dziale 926, rozdz. 92601

- wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.:"Budowa siłowni sportowych na wolnym powietrzu w mieście " o kwotę 100 000,00 zł,

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2016 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Czesław Krzystała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/142/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/142/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/142/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/142/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »