Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 czerwca 2016r.

do Porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

Tekst pierwotny

Strony porozumienia:

Miasto Częstochowa, reprezentowane przez: Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie - Mariusza Sikorę działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy nr NA.077.1.224.2011 z dnia 10.05.2011 r.

oraz Gmina Mstów reprezentowana przez: Wójta - Tomasza Gęsiarza

na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 zawartego w dniu 23 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Częstochowa a Gminą Mstów w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów strony wprowadzają aneks o następującej treści:

§ 1.

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 wymieniony w § 3 porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 wymieniony w § 5 ust. 1 porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Aneks obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

§ 3.

Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.

§ 4.

Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie


Mariusz Sikora

Wójt Gminy Mstów


Tomasz Gęsiarz


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 10
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 czerwca 2016 r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA MSTÓW
w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.

Numery i trasy linii :

Linia nr 30
trasa :

JASKRÓW - WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.

Linia nr 26
trasa :

GRABÓWKA, Św. Rocha, Rynek Wieluński, Aleja Jana Pawła II, Aleja Kościuszki, Aleja Najświętszej Maryi Panny, Piłsudskiego, Katedralna, Krakowska (Warszawska, Garibaldiego, Wilsona), Mirowska, Srebrna, Morenowa, Mirowska, Mirów-Pegaz, Wodociągowa, Przeprośna Górka, Siedlec-Sklep, SIEDLEC


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 10
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 czerwca 2016 r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Mstów w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Mstów - 8 389,00 wkm

2. Koszt netto za 1 wozokilometr - 6,45 zł (słownie: sześć złotych 45/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów - 18 225,30 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 30/100) - na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Mstów, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonego kosztu netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Mstów, stanowi dotację Gminy Mstów w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. w wysokości - 35 883,75 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 75/100).

5. Kwota 35 883,75 zł jest kwotą netto.

W przypadku wystąpienia obowiązku naliczania podatku VAT, Gmina Mstów wyraża zgodę na zwiększenie naliczonej kwoty dotacji o 8% (wysokość podatku VAT) za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. bez konieczności podpisywania przez strony porozumienia aneksu w tym zakresie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe