Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/121/16 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 814.), art. 39, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Budżetu
i Finansów

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Łączny plan dochodów ulega zmianie z kwoty 45 389 872,64 zł do kwoty 45 432 874,11 zł, w tym dochody bieżące z kwoty 40 370 082,91 zł do kwoty 40 413 084,38 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Łączny plan wydatków ulega zmianie z kwoty 49 006 405,72 zł do kwoty 49 281 405,72 zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty 10 102 360,00 zł do kwoty 10 377 360,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się plan deficytu budżetu powiatu o kwotę 231 998,53 zł.

2. Plan deficytu ulega zmianie z kwoty 3 616 533,08 zł do kwoty 3 848 531,61 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu
w wysokości 2 278 531,61 zł,

2) kredytu w wysokości 1 570 000,00 zł.

§ 4.

1. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu poprzez zwiększenie o kwotę 231 998,53 zł
w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z kwoty 2 818 985,08 zł do kwoty 3 050 983,61 zł.

2. Plan przychodów ogółem ulega zmianie poprzez zwiększenie o kwotę 231 998,53 zł,
z kwoty 4 388 985,08 zł do kwoty 4 620 983,61 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Anna Kubica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/121/16
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe