Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchmości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D. U. z 2016 r., poz. 446) art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kłobuck zapewnia odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Kłobuck:

1) zmieszanych (nieselektywnie zebranych)

2) selektywnie zebranych:

a) szkło,

b) papier i makulatura,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z wyłączeniem odpadów pochodzących z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz odpadów zawierających azbest,

l) zużyte opony,

ł) odpady zielone,

m) tekstylia,

n) popiół z palenisk domowych.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia także wyposażenie nieruchomości zamieszkałej w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnia okresowe wykonanie czynności koniecznych do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Odpady komunalne, o których mowa w niniejszej uchwale, odbierane są przez przedsiębiorcę, który na zlecenie Gminy Kłobuck realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałej, zwanego dalej uprawnionym podmiotem albo poprzez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdej ilości.

§ 4. 1. Uprawniony podmiot odbiera od właściciela nieruchomości zamieszkałej następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (nieselektywnie zebranych);

2) selektywnie zebranych:

a) szkło, papier i tekturę,

b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

2. Uprawniony podmiot odbiera odpady komunalne od właściciela nieruchomości z pojemników oraz worków jemu dostarczonych, przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.

3. Ustala się następujące terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1. położonych w wiejskiej części gminy:

a) zmieszane odpady komunalne:

- zabudowa jednorodzinna - raz na trzy tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

b) selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- zabudowa jednorodzinna - raz na trzy tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

c) Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

- zabudowa jednorodzinna - raz na trzy tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

2. położonych w miejskiej części gminy:

a) zmieszane odpady komunalne:

W okresie od kwietnia do października:

- zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

W okresie od listopada do marca:

- zabudowa jednorodzinna - raz na trzy tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

b) selektywnie zebrane odpady : papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- zabudowa jednorodzinna - raz na trzy tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

c) Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

W okresie od kwietnia do października:

- zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

W okresie od listopada do marca:

- zabudowa jednorodzinna - raz na trzy tygodnie

- zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu

4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kłobucku:

- pisemnie na adres:Urząd Miejski w Kłobucku ulica 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck,

- telefonicznie pod nemerem: 034 317-40-43

- elektronicznie na adres sekretariat@gminaklobuck.pl

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiera się następujące odpady komunalne selektywnie zbierane:

1) szkło,

2) papier i tekturę,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z wyłączeniem odpadów ppochodzących z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz odpadów zawierających azbest,

10) zużyte opony,

11) odpady zielone,

12) tekstylia,

13) popiół z palenisk domowych.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z lokalizacją w Kłobucku przy ul. Łąkowej czynny będzie:

1) we wtorki w godz. od 10:00 do 18:00,

2) w środy w godz. od 7:00 do 15:00,

3) w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00,

4) w piątki w godz. od 9:00 do 17:00,

5) w soboty w godz. od 10:00 do 14:00.

§ 6. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielowi nieruchomosci zamieszkałej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe