Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/371/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XV/199/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu

Rada Miejska stwierdza,

że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom" przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu.

§ 1. 1. Zmiana planu dotyczy zmiany ustaleń zawartych w części graficznej tj. załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 105 poz. 2318 z dnia 18 czerwca 2009 r.

2. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu, stanowiący część graficzną ustaleń zmiany planu, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r. (rysunek planu), wprowadza się zmianę przedstawioną na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 polegającą na tym, że obowiązującą linię zabudowy w granicach zmiany planu na odcinku prowadzonym prostopadle do ulicy Leszczynowej zmienia się na nieprzekraczalną linię zabudowy.

2. Rysunek zmiany planu zawiera następujące ustalenia:

1) granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) podstawowe przeznaczenie terenu wraz z przypisanym mu symbolem;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) granice działek ewidencyjnych objęte ochroną konserwatorską z mocy planu;

7) strefa OK ochrony konserwatorskiej z mocy planu;

8) strefa ST30 wyznaczenia stawki procentowej.

3. Pozostałe oznaczenia, w tym wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom", występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/371/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/371/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Rada Miejska
odstępuje:

od wyrażenia stanowiska wobec uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta ze względu na fakt, iż nie złożono uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/371/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Rada Miejska
odstępuje

od wyrażenia stanowiska o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych ze względu na fakt, iż niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/371/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/371/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu, opracowana została na podstawie uchwały nr XV/199/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu.

Obszar objęty zmianą planu jest terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowa zmiana planu dotyczy korekt obowiązujących ustaleń planu mających na celu poszerzenie możliwości inwestycyjnych terenu oraz jego dalsze racjonalne zagospodarowanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu.

Procedura formalno-prawna została przeprowadzona w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),w szczególności na podstawie art. 17 ustawy.

I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym

1. Zmiana planu dotyczy zastąpienia obowiązującej linii zabudowy na odcinku prowadzonym prostopadle do ulicy Leszczynowej na nieprzekraczalną linię zabudowy, dając w ten sposób możliwość rozbudowy istniejącego budynku w mniejszym stopniu niż ustalał to plan przed zmianą, zatem uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, polega na określeniu przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy.

2. Pozostałe wymogi określone w art. 1 ust. 2 pkt 1-10 oraz ich realizacja pozostają bez zmian w stosunku do zmienianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r..

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostało zrealizowane poprzez:

1) zamieszczenie ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i obwieszczenia na tablicy ogłoszeń o:

a) przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, w tym możliwości składania wniosków, uwag oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy,

b) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu, w tym możliwości składania wniosków, uwag oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz udostępnienia projektu zmiany planu do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) przeprowadzenie w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu, a w dniu 20 czerwca 2016 r. zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

4. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało zapewnione poprzez zrealizowanie czynności formalno-prawnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również na podstawie art. 21, art. 39, art. 48 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

5. Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalenia zmienianego planu w zakresie zasad zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności.

6. Ustalając przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, Prezydent Miasta zważył interes publiczny i interesy prywatne oraz ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i uwag w tym wniosków złożonych przed rozpoczęciem procedury planistycznej.

7. Umożliwiając rozbudowę istniejącej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni.

II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sporządzona zmiana planu nie wykazuje niezgodności z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w związku z oceną aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętą uchwałą nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. W ww. uchwale wskazuje się konieczność kontynuacji prac nad aktualizacją obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem obecnych potrzeb rozwoju przestrzennego miasta.

III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

W wyniku sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że:

1) wskaźnik ekonomiczny przedsięwzięcia, jakim jest uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu jest równy zeru;

2) zmiany, o których mowa w uchwale, nie skutkują uzyskaniem dochodów lub poniesieniem wydatków przez Gminę;

3) na podstawie analizy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz analizy korekt, jakie zostaną wprowadzone w wyniku uchwalenia zmiany planu ustalono, że modyfikacje te nie skutkują zmianą wysokości podatku od nieruchomości. Nie wpływają one również na wartość nieruchomości, której dotyczą - ponieważ nie powodują zmiany przeznaczenia terenu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe