Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/374/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/295/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296) w związku z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/295/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

14

Apteka ŚLĄSKA

41-902 Bytom

Józefczaka 1

32 2831968 32 2890196

pn.-pt.8.00-20.00 sob. 8.00-15.00

2) dodaje się pkt 54 w brzmieniu:

54

Apteka DLA CIEBIE

41-905 Bytom

Konstytucji 49

32 7232535

pn.-pt.8.00-18.00 sob. 8.00-13.00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/374/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/374/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

W związku z otwarciem Apteki ŚLĄSKIEJ w Bytomiu przy ul. Józefczaka 1 i uruchomieniem nowej Apteki DLA CIEBIE w Bytomiu przy ul. Konstytucji 49 zaszła konieczność uaktualnienia załącznika do uchwały nr XXIII/295/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia z późn. zm.

W sprawie przedmiotowych zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych opinię wydał samorząd aptekarski województwa śląskiego.

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/295/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, poddano konsultacjom.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe