Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716) art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 296),
po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Jaworzna.

§ 2

1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 stanowi pomoc de minimis, a jego udzielanie następuje zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352 z 24.12.2013 r.), zwanego dalej "Rozporządzeniem" oraz niniejszej uchwały.

2. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana przedsiębiorcy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielona na podstawie niniejszej uchwały, nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w "Rozporządzeniu".

3. Pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały, podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały nie można łączyć
z pomocą inną niż pomoc de minimis uzyskaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji.

§ 3

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje:

1) w przypadku, gdy ubiegający się o pomoc posiada zaległości wobec budżetu Miasta Jaworzna
w okresie trwania procedury określonej niniejszą uchwałą,

2) podmiotom gospodarczym powstałym przez przekształcenie, połączenie lub podział innych podmiotów gospodarczych.

§ 4

1. Zwolnienie przysługuje w wysokości:

1) 15 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy - dla mikro i małych przedsiębiorców,

2) 10 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy - dla pozostałych przedsiębiorców.

2. Zwolnienie przysługuje w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy dla osób, które spełniają
co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) są bezrobotne przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających ich zatrudnienie na nowo utworzonym miejscu pracy,

2) są w wieku ponad 50 lat i nie pobierają świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

3) są osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczony stopień o niepełnosprawności,

4) są osobami zwolnionymi grupowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
ich zatrudnienie na nowo utworzonym miejscu pracy.

3. Do kosztów utworzenia nowych miejsc pracy zalicza się poniesione przez przedsiębiorców
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie pracowników sześciomiesięczne koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

4. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, do czasu wykorzystania kwoty wynikającej ze zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy, liczony od pierwszego miesiąca zwolnienia.

§ 5

Warunkiem udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) dokonanie, przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy, zgłoszenia Prezydentowi Miasta Jaworzna zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

2) utworzenie nowych miejsc pracy, rozumianych jako wzrost netto liczby pracowników, wyrażony
w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w przedsiębiorstwie na terenie miasta Jaworzna w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy, a w przypadku przedsiębiorstw istniejących krócej niż 12 miesięcy
w stosunku do średniej z okresu działalności przedsiębiorstwa; RJR - roczne jednostki robocze oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy
- w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

3) zawarcie umowy o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za wyjątkiem umowy o pracę
na zastępstwo za pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

4) poniesienie i udokumentowanie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy wskazanych w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały,

5) utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia określona na podstawie § 5 pkt 2 poprzedzająca utworzenie nowych miejsc pracy,

6) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia, nie krócej jednak
niż przez 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca zwolnienia z podatku od nieruchomości,

7) utrzymanie wysokości wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż średnia z poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów utworzenia nowych miejsc pracy wskazanych w § 4 ust. 3 uchwały przez cały okres zwolnienia nie krócej jednak niż przez 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 6

1. Przedsiębiorca w trakcie zatrudnienia na nowo utworzonym miejscu pracy, może dokonywać zmiany osoby zatrudnionego, pod warunkiem, że przerwa w zatrudnieniu nie będzie dłuższa niż 60 dni, a nowy pracownik zostanie zatrudniony na tych samych warunkach, co poprzedni.

2. Terminy określone w § 4 ust. 3 i § 5 pkt 6 i 7 uchwały ulegają odpowiednio wydłużeniu o liczbę miesięcy, w których przedsiębiorca nie ponosił lub ponosił częściowe koszty utworzenia nowych miejsc pracy.

3. O zmianach określonych w ust. 1 przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić organ udzielający pomocy w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia składając:

1) uwierzytelnione kopie dokumentów ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

2) uwierzytelnione kopie dokumentów ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,

3) pisemne uzasadnienie przyczyn zmian.

§ 7

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia:

1) w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął sześciomiesięczny okres zatrudnienia określony w § 4 ust. 3 uchwały z uwzględnieniem wydłużenia terminów określonych w § 6 ust. 2, wniosku o udzielenie pomocy de minimis na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały wraz z:

a) korektą deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami - w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka niemająca osobowości prawnej,

b) korektą informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami -
w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna,

2) oświadczenia w sprawie stanu zatrudnienia pracowników na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,

3) oświadczenia w sprawie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,

4) deklaracji o utrzymaniu zatrudnienia, nowoutworzonych miejsc pracy i wysokości wynagrodzenia na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,

5) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały,

6) aktualnych dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za okres sześciu miesięcy - dla każdego nowozatrudnionego pracownika, a w przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną ich wydruku wraz z potwierdzeniem wysłania i przyjęcia dokumentów przez ZUS,

7) zaświadczenia o niezaleganiu w składkach odprowadzanych do ZUS,

8) informacji i zaświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), tj.:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.),

9) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwien i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwiei rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

10) uwierzytelnionych dokumentów, potwierdzających status zatrudnionych osób wskazanych w
§ 4 ust. 2 niniejszej uchwały oraz umów o pracę,

11) innych informacji wymaganych przez organ podatkowy, w szczególności, o których mowa
w art. 39 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 8

Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały nie krócej jednak niż przez 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca zwolnienia z podatku od nieruchomości z uwzględnieniem wydłużenia terminów określonych w § 6 ust. 2 zobowiązany jest do:

1) przekazywania zaświadczeń dotyczących wielkości otrzymywanej ze wszystkich źródeł pomocy de minimis w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach oraz informacji o każdej innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie uchwały, w następujących terminach:

a) począwszy od drugiego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem do 31 stycznia każdego roku przez cały okres zwolnienia,

b) przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis poza niniejszym programem,

2) przedkładania, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, przez cały okres zwolnienia:

a) aktualnych dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, o których mowa w § 7 pkt 6 uchwały,

b) informacji o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzonej uwierzytelnionymi kopiami deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA,

c) zaświadczenia o niezaleganiu w składkach odprowadzanych do ZUS,

3) składania wymienionych w pkt 1) i 2) dokumentów oraz innych informacji potwierdzających uprawnienia do korzystania ze zwolnienia każdorazowo na wezwanie organu udzielającego pomocy.

§ 9

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej
w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

2. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały
nie przysługuje przedsiębiorcy, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:

a) nowo utworzone miejsca pracy oraz wysokość wynagrodzenia określona w § 5 pkt 7 nie zostaną utrzymane przez okres co najmniej 12 miesięcy,

b) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełniania warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku,

c) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7 i § 8.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia beneficjent zobowiązany jest do zapłaty podatku
od nieruchomości wraz z odsetkami od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

§ 10

Terminy wskazane w § 5, § 6 i § 7 niniejszej uchwały nie podlegają przywróceniu,
a ich niedotrzymanie powoduje, iż przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku
na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 12

1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA


Paweł Silbert


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS NA UTWORZENIE
NOWYCH MIEJSC PRACY NA TERENIE MIASTA JAWORZNA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik2.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik3.pdf

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE STANU ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik4.pdf

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE KOSZTÓW UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik5.pdf

DEKLARACJA


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
Zalacznik6.pdf

OŚWIADCZENIE
O WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS OTRZYMANEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ
O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


Uzasadnienie

Prawo wspólnotowe uznaje za dopuszczalną i zwolnioną z obowiązku akceptacji pomoc, która
ze względu na swoją znikomość nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku krajowym
i wspólnotowym. Pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem m.in.:

podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury,

podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów, określonych
w załączniku I do Traktatu,

podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w określonych przepisami przypadkach,

przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Ponadto pomoc de minimis nie może być przyznana podmiotom gospodarczym znajdującym się
w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie trzech lat budżetowych. Wyjątkiem w tym zakresie jest sektor transportowy, gdzie całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100.000 euro.

Podatnik ubiegający się o udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis jest obowiązany
do przedstawienia informacji oraz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich
3 lat.

Powyższe warunki muszą spełniać wszyscy chętni do skorzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały Rady Miejskiej.

Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Jaworzna. Uchwała określa nieruchomości, których nie obejmuje zwolnienie, a także określa sytuacje i podmioty, którym zwolnienie nie przysługuje.

Zwolnienie przysługuje do czasu wykorzystania kwoty wynikającej ze zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy, liczony od pierwszego miesiąca zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje w wysokości 15 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy - dla mikro
i małych przedsiębiorców oraz 10 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy - dla pozostałych przedsiębiorców, w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających ich zatrudnienie na nowo utworzonym miejscu pracy lub
są w wieku ponad 50 lat i nie pobierają świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub są osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczony stopień o niepełnosprawności lub są osobami zwolnionymi grupowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ich zatrudnienie na nowo utworzonym miejscu pracy.

Uchwała określa również obowiązki beneficjenta pomocy w sytuacji utraty prawa do zwolnienia,
a także w zakresie monitorowania pomocy.

W założeniu uchwała będzie stanowiła instrument do pobudzenia rozwoju gospodarczego poprzez aktywizację sektora mikro- i małych przedsiębiorców, stanowiącego najliczniejsze grono przedsiębiorców w naszym mieście. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego pozwalającego na zmniejszenie kosztów działalności w pierwszych latach prowadzenia działalności, może być jednym z czynników zachęcających do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Jaworznie.

Jaworzno, 8 sierpnia 2016 r.

Opracowała Magdalena Mistarz - Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe