Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 201/XXIII/2016 Rady Gminy Mykanów

z dnia 9 września 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. ,poz. 446), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016, poz.250) r. oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2016, poz.239.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku : za styczeń i luty z dołu, za marzec z góry.

2) za II kwartał do 15 maja danego roku: za kwiecień z dołu , za maj i czerwiec z góry.

3) za III kwartał do 15 września danego roku : za lipiec i sierpień z dołu, za wrzesień z góry

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku : za październik z dołu, za listopad i grudzień z góry

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone w § 1 pkt1.

§ 2. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mykanowie lub w kasie Urzędu Gminy w Mykanowie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 213/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r . w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe