Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/XXIV/2016 Rady Gminy Opatów

z dnia 13 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 96/XXII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)


Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 96/XXII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następującą zmianę:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały",

2) Załącznik do uchwały o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Uzasadnienie

W związku ze zmiana przepisu art. 81 Ordynacji podatkowej nie ma już obowiązku dołączania do korygującej deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Zmiana ta wprowadza ułatwienie dla podatników, a ponieważ przepisy ordynacji podatkowej stosuje sie odpowiednio do spraw dotyczących opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6q ust.1 ustawy o utrzymnaiu czystości
i porządku w gminach) zasadne jest wpowadzenie w/w zmiany we wzorze deklaracji o której mowa
w niniejszej uchwale.


Załącznik do Uchwały Nr 102/XXIV/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 13 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe