Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy Istebna

z dnia 23 września 2016r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1.

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

b) piwnic od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

d) strychy od 1m2 powierzchni użytkowej

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej działalności za 1m2 powierzchni użytkowej

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajetych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

h) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

0,70 zł

0,70 zł

0,70 zł

0,70 zł

19,00 zł

10,24 zł

4,45 zł

7,30 zł

2.

Od budowli - 2% ich wartości

3.

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,81 zł

4,33 zł

0,26 zł

§ 2.

Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna.

§ 3.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe