Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 126/XVI/2016 Rady Gminy Włodowice

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 4.720.511,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 7.167.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 5.662.643,88 zł (pożyczki o kwotę 4.755.732 zł oraz wolne środki o kwotę 906.911,88 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 3.215.305 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zmienia się wykaz "Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r." zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zmienia się wykaz "Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zmienia się "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016" zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Zmienia się "Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r." zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 335.454,88 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 29.09.2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 29.09.2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 29.09.2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 29.09.2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 dotacje z budżetu gminy 29.09. 2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Fundusz Sołecki 29.09.2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 KZB na 2016 po zmianach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe