Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 128/XVI/2016 Rady Gminy Włodowice

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Włodowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Włodowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik do Uchwały Nr 128/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 września 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH

1) Siłownie zewnętrzne stanowiące własność Gminy Włodowice, przeznaczone są do rekreacji oraz ćwiczeń fizycznych.

2) Siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne, korzystanie z nich jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3) Osoby w wieku poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

4) Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z tych urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.

5) Urządzenia siłowni mogą być wykorzystywane wyłączne zgodnie z ich przeznaczeniem.

6) Osoby korzystające z urządzeń siłowni zobowiązane są do zachowania w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń czystości i porządku.

7) Osoby korzystające z urządzeń siłowni zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zasad BHP i p.poż.

8) Na terenie siłowni zabrania się:

a) wjazdu pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów obsługi technicznej,

b) jazdy na rowerze,

c) montowania sprzętu lub urządzeń własnej konstrukcji,

d) wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,

9) Przed przystąpieniem do ćwiczeń nalezy sprawdzić stan urzadzeń.

10) Zabrania się korzystania z uszkodzonego sprzętu.

11) Uszkodzenia urzadzeń siłowni należy niezwłocznie zgłosić Gminie Włodowice.

12) Gmina nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z siłowni,które wynikły z niestosowania zasad niniejszego regulaminu.

13) Osoby przebywające na terenie siłowni i korzystające z niej w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

14) Każdy przebywający na terenie siłowni powinien zachować się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.

15) Z siłowni zewnętrznych można korzystać od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe