Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 130/XVI/2016 Rady Gminy Włodowice

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446), w związku z art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017r. Gmina Włodowice przyjmuje odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe