Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/6/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 1, art. 3 ust. 1 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Wyznaczyć obszar zdegradowany na terenie gminy Bieruń, w granicach określonych jak w załączniku graficznym nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wyznaczyć obszar rewitalizacji na terenie gminy Bieruń, w granicach określonych jak w załączniku graficznym nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji podzielić na 2 podobszary:

1) Obszar R1: Os. Homera, w granicach określonych jak w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Obszar R2: Os. Chemików, w granicach określonych jak w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.Obszary, o których mowa w § 1 i § 2, wyznaczono w oparciu o Diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Bierunia, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.Ustanowić na rzecz gminy Bieruń prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §2.

§ 6.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/6/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/6/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/6/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe