Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 123/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 5 października 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art.22 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że § 20 ust. 3 Statutu, stanowiącego załącznik do w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

W strukturze organizacyjnej gminy jako jednostki budżetowe, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w oparciu o własne statuty działają: Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi, Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej, w tym: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej wraz z Filią w Osinach i Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej, Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży " Spadochron" w Rudniku Wielkim.".

§ 2.

W związku z § 1 zmianie ulega Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Kamienica Polska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek


Załącznik do Uchwały Nr 123/XXV/2016
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 5 października 2016 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KAMIENICA POSLKA

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej 11 A.

2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej 135.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej 12.

4. Przedszkole w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej 11 A wraz z oddziałami zamiejscowymi:

1) Osiny, ul. Częstochowska 165

2) Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 186,

3) Zawisna nr 69,

5. Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej, ul. A. Ferensa 12 A, w którego skład wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej im. Henryka Sienkiewicza, ul. A. Ferensa 12 A wraz z Filią w Osinach, ul. Częstochowska 165,

2) Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej, ul. A. Ferensa 12 A.

6. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej 11 A.

7. Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim, ul. Słoneczna 186.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe