Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/513/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 października 2016r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 296), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gliwice
z dnia....................2016 r.

STATUT CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwane dalej "Centrum" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292, poz. 1720),

8) niniejszego Statutu.

§ 2. Centrum jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 3. Siedzibą Centrum jest miasto Gliwice.

Rozdział 2
Przedmiot działalności

§ 4. Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, realizującą zadania miasta:

1) organizowanie i zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej,

2) organizowanie i prowadzenie pracy z rodziną,

3) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 5. 1. Centrum kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gliwice, zwany dalej "Prezydentem".

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

3. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor pełni wobec pracowników funkcję pracodawcy.

5. Szczegółową organizację Centrum, specyfikę i zakres sprawowanej opieki, a także zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny Centrum.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Centrum jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki ze środków budżetu miasta.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

3. Rachunkowość Centrum prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.

4. Za gospodarkę finansową Centrum odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy w zakresie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami.

5. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.

Rozdział 5
Postanowienie końcowe

§ 7. Zmiany Statutu wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie

Mając na uwadze utworzenie od 1.01.2017 r. nowej jednostki organizacyjnej miasta Gliwice pod nazwą: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny przedstawia się projekt uchwały stanowiącej o nadaniu Statutu niniejszej jednostce.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe