Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Kietrz; Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Kietrz na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7

Tekst pierwotny


zawarte w Raciborzu w dniu 29 września 2014 r. pomiędzy:


Miastem Racibórz, reprezentowanym przez Mirosława Lenka - Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści porozumienia "Miastem Racibórz", a


Gminą Kornowac, reprezentowaną przez Grzegorza Niestrój - Wójta Gminy Kornowac, zwaną w treści porozumienia "Gminą Kornowac".

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Kornowac na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7. Wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

2. Tygodniowy rozkład tych zajęć ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

3. Miasto Racibórz zapewnia, że zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzone są przez nauczyciela z kwalifikacjami w tym zakresie.

§ 3. Gmina Kornowac zwróci Miastu Racibórz wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z uczniami w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7, w wysokości ustalonej zgodnie z § 4 ust.1 na rachunek bankowy ING BSK S.A. O/Racibórz 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.

§ 4. 1. Koszt zajęć, o których mowa w § 1 w roku szkolnym 2014/2015 ustala się w wysokości 720 od jednego ucznia (60 zł miesięcznie).

2. Zwrot kosztów zajęć będzie dokonywany Miastu Racibórz przez Gminę Kornowac w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

§ 6. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Prezydent Miasta Racibórz


Mirosław Lenk

Wójt Gminy Kornowac


Grzegorz Niestrój


Załącznik do Porozumienia

Wykaz uczniów z Gminy Kornowac uczęszczających na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu przy ul. Cecylii 7 w roku szkolnym 2013/2014

Wojna Lidia - wychowanek Przedszkola w Kobyli

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe