Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 18 października 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz. 1512), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 7 uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz. 1512), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.";

2) § 3 uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz. 2360), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z 23 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6k ust.1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a, ust. 3, ust. 3a oraz ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

Rada Miejskiej w Krzanowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy Krzanowice w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,

b) 13,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,

c) 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,

d) 11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,

e) 10,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,

f) 9,50.zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,

g) 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców,

h) 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców,

i) 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 9 mieszkańców,

j) [1]) 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 10 lub więcej mieszkańców.

2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

a) 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,

b) 18,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,

c) 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,

d) 16,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,

e) 15,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,

f) 14,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,

g) 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców,

h) 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców,

i) 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 9 mieszkańców,

j) [2]) 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 10 lub więcej mieszkańców.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) stawki, o których mowa w ust. 1 znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 100,00 zł za rok - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 150,00 za rok - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. W przypadku nieruchomości na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014r. Poz. 196 z zm):

1) [3]) 1,20 zł za 1m3 zużytej wody - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 5,00 zł za 1m3 zużytej wody - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1.[4]) Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik o:

1) pojemności120 l15,00 zł,

2) pojemności240 l30,00 zł,

3) pojemności1100 l90,00 zł,

4) pojemności KP-7450,00 zł.

2. [5]) Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o:

1) pojemności 120 l30,00.zł,

2) pojemności 240 l60,00 zł,

3) pojemności 1100180,00 zł,

4) pojemności KP-7 900,00 zł.

§ 4. Sposób i zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach w sprawie przyjęcia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2012r., poz. 5694)

§ 7. [6]) (pominięty).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 2360), która weszła w życie z dniem 5 maja 2015 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe