Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 października 2016r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z póżn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1) W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, liczącego od 7 do 10 osób wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku;

b) Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

c) Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

d) Kuratorzy sądowi;

e) Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku (pielęgniarki środowiskowe);

f) Placówek oświatowych (pedagodzy szkolni).

2) Członkowie Zespołu powołani są przez Wójta w drodze zarządzenia, na podstawie porozumień między Wójtem, a przedstawicielami podmiotów, z których członkowie będą delegowani.

3) Wójt odwołuje członka przed upływem kadencji, która trwa cztery lata na jego wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

§ 2.

Organizacja Zespołu

1) Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku.

2) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku.

3) Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt.

4) Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera przewodniczącego spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek przewodniczącego wybierany jest, także zastępca przewodniczącego większością głosów w głosowaniu jawnym.

5) Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący lub zastępca, wskazując termin oraz miejsce posiedzenia, o czym powiadamia wszystkich członków, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

6) Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków.

7) Z posiedzenia zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół.

8) Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych na spotkaniu Zespołu.

9) Wszystkie zadania i obowiązki Zespołu wykonywane są w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

10) Zadania oraz obowiązki Zespołu i poszczególnych jego członków zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr V/29/11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika ze zmian w zakresie instytucji delegowanych członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego t.j.likwidacja Posterunku Policji w Rudniku. W związku z powyższym proponuje się podjęcie proponowanej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe