Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 796 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,69 zł od 1m2 pow. użytkowej

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00 zł od 1m2 pow. użytkowej

3) Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1m2 pow. użytkowej

4) Od pozostałych budynków lub ich części i garaży - 6,00 zł od 1m2 pow. użytkowej

5) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł od 1m2 pow. użytkowej

6) Od budowli 2% ich wartości

7) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1m2 pow.

b) pozostałych - 0,37 zł od 1m2 pow.

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i sportu z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych. W związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów stawek maksymalnych podatku od nieruchomości na 2017r. w wysokości niższej od stawek na 2016r. o 0,9 %: • stawki dotyczące budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - obniża się do wysokości stawek maksymalnych na 2017r. (spadek o 0,04zł.), • stawki dotyczące budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - obniża się do wysokości stawek maksymalnych na 2017r. (spadek o 0,09zł.). Podwyższa się stawki od budynków mieszkalnych lub ich części o 0,02 zł oraz stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o kwotę 0,20 zł. W przypadku pozostałych stawek podatkowych - kwoty pozostają na poziomie 2016r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe