Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 października 2016r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 296 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

stawka w

690,-

910,-

1400,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
15

15

620, -
1110,-

910,-
1550,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
19

19

460,-
1260,-

640,-
2270,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
29

29

1260,-
2050,-

2050,-
3070,-

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1700 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12

31

31

1130,-

1750,-

1700,-

2390,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

36

36

2050,-

2400,-

2390,-

3070,-

3) od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 830 zł

4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12

25

25

260,-

570,-

510,-

1030,-

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

38

28

38

430,-

1030,-

1700,-

690,-

1590,-

2270,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

1 160,-

1600,-

5) od autobusów:

Mniej niż 22 miejsc siedzących

Równej lub wyższej niż 22 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych:

690,-

1860,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych. W związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów stawek maksymalnych podatku od środków transportowych na 2017r. w wysokości niższej od stawek na 2016r. o 0,9% - dokonuje się korekty maksymalnej stawki podatku od środków transportowych. Wysokość pozostałych stawek podatkowych pozostaje na poziomie 2016r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe