Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 października 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz. 374 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 296 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzory formularzy i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości:

1) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (składana przez osoby prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (składana przez osoby fizyczne) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o nieruchomościach ZN-1A (składane przez osoby fizyczne i prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1B (składane przez osoby fizyczne i prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzory formularzy i deklaracji w zakresie podatku rolnego:

1) Deklaracja na podatek rolny DR-1 (składana przez osoby prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 (składana przez osoby fizyczne) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A (składane przez osoby fizyczne i prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1B (składane przez osoby fizyczne i prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzory formularzy i deklaracji w zakresie podatku leśnego:

1) Deklaracja na podatek leśny DL-1 (składana przez osoby prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

2) Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 (składana przez osoby fizyczne) - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A (składane przez osoby fizyczne i prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik do deklaracji i informacji - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B (składane przez osoby fizyczne i prawne) - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny ma na celu zaktualizowanie oraz ujednolicenie wzorów stosowanych deklaracji i formularzy. Po wejściu w życie tej uchwały wzory zostaną opublikowane w formie edytowalnej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudnik.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Zał. nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 października 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Zał. nr 12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe